processing...
menu
  • פרטי הלווים

  • מטרת הבקשה

  • פרטי הנכס

  • פרטי התקשרות

  • סיום ושליחה

הגשת משכנתא דיגיטלית
השקיעו כמה דקות מזמנכם לבקשה הדיגיטלית

כמה לווים לוקחים את המשכנתא ?

פרטים אישיים
עליך למלא את פרטיך האישיים

בואו נבדוק את מצב
ההכנסות/הוצאות שלכם

היי , מהו מצבך התעסוקתי ?

נתעמק קצת פנימה
פרטי ההכנסות של

פרטים אישיים של בן/בת הזוג
עליך למלא את פרטי בן/בת הזוג

בואו נבדוק את מצב
ההכנסות/הוצאות של בן/בת הזוג

מהו המצב התעסוקתי של ?

נתעמק קצת פנימה
פרטי ההכנסות של

מה היא מטרת הבקשה שלכם ?

כמה פרטים לגבי הבקשה שלכם

ממי אתם רוכשים את הקרקע ?

מה היא מטרת ההלוואה לכל מטרה ?

מה היא מטרת ההלוואה לכל מטרה ?

פרטי הנכס
פרטי הנכס המשועבד

הבסיס להערכת שווי הנכס שלכם

מה הדירה הזו בשבילכם ?

פרטי הנכס
מה היא כתובת הנכס המשועבד ?

האם יש מעלית בבנין ?

פרטי התקשרות נוספים של לווה עיקרי
בואו נעשה סיכום של הבקשה שלכם

שלום ,

שווי הנכס
משכנתא מבוקשת
הון עצמי

במידה ויש לכם מה להוסיף לבקשה, זה המקום

סיום ושליחת הבקשה

כדי שאנחנו נגיש לכם את הבקשה - אתם צריכים לחתום לנו על כתבי ההסמכה בכל הבנקים למשכנתאות

בחתימתכם פה אתם חותמים על כל כתבי ההסמכה לאחר שקראתם והבנתם את כל המשמעויות הנובעות מכך ועצם נתינת ההסכמה ליועץ המשכנתאות להגיש את הבקשה לכל הבנקים הרלוונטים עבורכם.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

הרינו להודיעך כי לשם בחינת בקשתך לקבלת אישור עקרוני לקבלת משכנתא ו/או לצורך חידוש תוקף האישור העקרוני שאושר לך (ככל שיאושר), הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי. לצורך קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר לגביך.